Privacybeleid

Als Sprekenderwijs Logopedie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens en doen wij er alles aan om uw privacy te waarborgen. We gaan daarom zorgvuldig om met uw gegevens. Sprekenderwijs Logopedie houdt zich in alle
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen SprekenderWijs Logopedie wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF wordt nageleefd.

Dit betekent dat wij in ieder geval:
● Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens staan beschreven in deze privacyverklaring;
● De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
● Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
● Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen
zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
● Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is
voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
● Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop
willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens cliënten
Persoonsgegevens van u als cliënt worden door Sprekenderwijs Logopedie verwerkt ter ondersteuning en instandhouding van de logopedische zorg die we aan u verlenen, en de administratie en declaratie bij zorgverzekeraars die daarmee
gepaard gaat. Uw persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt door personen die tot geheimhouding zijn verplicht. In de verwerking van persoonsgegevens worden niet meer gegevens opgenomen dan noodzakelijk is voor het doel van de
verwerking. Wanneer gegevens voor andere doeleinden worden verwerkt, dan is hiervoor uw uitdrukkelijke afzonderlijke toestemming nodig, tenzij de gegevens geanonimiseerd zijn.

Voor bovenstaande doelstelling kan Sprekenderwijs Logopedie gegevens uit de volgende gegevens categorieën van u vragen:
● Personalia / identificatiegegevens (waaronder BSN)
● Medische gegevens

Bewaartermijn
We bewaren uw gegevens 15 jaar na het eindigen van de behandeling; dit is conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Dit kan bijvoorbeeld zijn met uw (huis)arts, school, tandarts of fysiotherapeut. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze
verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. U kunt ons dat schriftelijk laten weten.

Klachten
Mocht u een vraag of opmerking hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u dit te bespreken met uw behandelend logopedist. Blijven er dan nog vragen over of wilt u een klacht indienen dan vragen wij u direct contact op te nemen met onze service- en klachtenfunctionaris (mw. K. Goosens). Wij hopen dan naar tevredenheid op uw vragen en/of klacht te kunnen reageren.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft nodigen wij u uit om contact op te nemen met ons. Uw privacy is onze zorg!

Contactgegevens:
Sprekenderwijs Logopedie
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
info@sprekenderwijs.com
085-0605433
www.sprekenderwijs.nl