Taalstoornis

Taalproblemen komen vaker voor dan gedacht en kan een verborgen probleem zijn.

De taalontwikkeling vanaf de geboorte is een complex en bijzonder proces. Vanaf baby af aan ontwikkelt een kind zowel begrip voor taal als de productie van taal. Wat begint met kleine geluidjes ontwikkelt zich uiteindelijk tot langlopende zinnen met steeds meer variatie aan woordenschat. Ga eens na hoe bijzonder dit eigenlijk is!

Kinderen kunnen hier desondanks toch op vastlopen. Daar kunnen diverse oorzaken en invloeden aan ten grondslag liggen. De gevolgen van een niet soepel verlopende taalontwikkeling kunnen grote invloed hebben op het dagelijks functioneren en welbevinden van een kind. Logopedie bij Sprekenderwijs Logopedie biedt hulp door middel van een op maat gemaakt onderzoekstraject, behandelplan en nazorg.

Taalproblemen bij kinderen

Wanneer wordt een kind aangemeld bij Sprekenderwijs Logopedie voor logopedie bij Taalproblemen?
Veelgehoorde taalproblemen die wij langs zien komen zijn:

Het kind spreekt veel later de eerste woordjes dan andere kinderen van die leeftijd of ontwikkelt zich hierin opmerkzaam anders/langzamer

het kind maakt niet of op een andere manier (non) verbaal contact met leeftijdgenoten of gezinsleden dan gemiddeld

het kind kan zichzelf niet voldoende uiten en kan gefrustreerd raken, met eventuele gedragsproblematiek tot gevolg

het kind begrijpt gesproken en nonverbale communicatie onvoldoende waardoor er ruis ontstaat en de aansluiting met zowel de thuisomgeving als op school niet goed verloopt

het oudere schoolgaande kind kan opdrachten op school niet voldoende volgen met leerproblematiek tot gevolg, of het vindt door onvoldoende taalvaardigheid niet de aansluiting in de klas die het graag zou willen.

Taalproblematiek kan breed zijn en bepaalde gevolgen hebben indien dit niet tijdig of passend wordt behandeld.

Zo hebben de logopedisten van Sprekenderwijs Logopedie stevige ervaring op het gebied van behandeling van:

Taalontwikkelingsstoornissen (TOS) bij (zeer) jonge kinderen

taalachterstand bij (zeer) jonge kinderen

taalproblemen t.g.v. autisme spectrum problematiek

het vergroten van communicatieve zelfredzaamheidsproblemen

het verstevigen en vergroten van woordenschat, zinsbouw, verhaalopbouw en taalbegrip.

Wat doet de logopedist van Sprekenderwijs Logopedie bij een Taalstoornis?

Per kind wordt gekeken naar de aard van het probleem- is er sprake van een taalachterstand, taalontwikkelingsstoornis of een taalprobleem dat elders de oorsprong heeft- dit kan de logopedist individueel onderzoeken en vaststellen. Indien nodig verwijst zij ook door naar breder onderzoek door naar de brede ontwikkelings- en leermogelijkheden te kijken. Daarna wordt er samen met de directe omgeving (ouders, verzorgers, school) een passend behandelplan opgesteld. Ouder(s)/verzorger(s) worden aangesteld als co-therapeut om het geleerde zoveel mogelijk in de thuissituatie toe te passen, zodat de therapie zoveel mogelijk in het dagelijks leven haar vruchten af gaat werpen.

Uiteindelijk werken we zo hard mogelijk aan het verbeteren van de taal en communicatie, zodat het kind zo optimaal mogelijk talig en communicatief vaardig kan functioneren in het gezin, op school en met vriendjes/vriendinnetjes.